W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma ogłosić orzeczenie w sprawie możliwości domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez kredytobiorców w przypadku unieważnienia umowy kredytu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Trybunał wykluczy taką możliwość. Przeciwko wynagradzaniu banków, które stosowały w umowach kredytów walutowych niedozwolone postanowienia umowne, opowiedział się w swojej opinii Rzecznik Generalny TSUE. Jego argumentacja powtarza stanowisko środowiska prawniczego znane już od dłuższego czasu, w zasadzie od chwili gdy banki zaczęły odgrażać się w przestrzeni publicznej dochodzeniem od frankowiczów tego rodzaju roszczeń. Dopuszczenie możliwości żądania przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału podważyłoby sens unieważniania umów kredytowych i w rzeczywistości pozbawiłoby kredytobiorców jakiejkolwiek ochrony przed nieuczciwymi bankami. Niewątpliwie jednak taka groźba skutecznie odstraszała część kredytobiorców przed skierowaniem sprawy o unieważnienie swoich umów kredytowych do sądu. Orzeczenie TSUE może zatem być podwójnie niekorzystne dla banków, ponieważ nie tylko pozbawi ich resztek złudzeń co do prawnej możliwości żądania od poszkodowanych kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z udzielonego im kapitału kredytu ale dodatkowo ośmieli kredytobiorców walutowych którzy do tej pory wstrzymywali się z unieważnieniem swoich umów kredytowych w sądzie.