Rozwód z orzeczeniem o winie

Sprawy dotyczące rozwiązania małżeństwa


Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw związanych z rozwiązaniem małżeństwa. Prowadzimy sprawy zarówno o rozwód z orzeczeniem o winie, jak i o rozwód bez orzekania o winie.

Kiedy sąd może orzec rozwód? 

Rozwód, czyli rozwiązanie związku małżeńskiego, w polskim systemie prawnym może być dokonany tylko przez sąd, po przeprowadzeniu procesu, w którego toku zostaną wykazane wszystkie określone w prawie przesłanki rozwodu. Sąd może orzec rozwód tylko wówczas, gdy ustali, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego możemy mówić, jeżeli pomiędzy małżonkami przestaną istnieć trzy rodzaje więzi. Są to: więź emocjonalna, więź fizyczna i więź ekonomiczna lub inaczej gospodarcza. W sytuacji gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do zaniku jednej lub nawet dwóch z tych więzi, nie można mówić o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, ponieważ nadal istnieje co najmniej jedna z więzi. Dopiero zatem, gdy zanikną wszystkie trzy rodzaje więzi, możliwe jest orzeczenie rozwodu, ale pod warunkiem, że zerwanie tych trzech więzi ma charakter trwały, czyli nie ma już żadnych szans na uratowanie małżeństwa. Stąd też prawo wymaga, aby nastąpił nie tylko zupełny (zerwanie trzech w/w więzi małżeńskich), ale też trwały (brak szans na odbudowanie zerwanych więzi małżeńskich) rozkład pożycia małżeńskiego. W sytuacji, kiedy fakt taki nie zostanie udowodniony, sąd bez względu na treść wniosku o rozwód i żądania stron oddali powództwo o rozwód i małżeństwo będzie trwało nadal.

Ponadto sąd może odmówić rozwodu także wówczas, kiedy byłoby to sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci małżonków lub kiedy przemawiają przeciwko temu zasady współżycia społecznego. Należy bowiem pamiętać, że zadaniem sądu jest przede wszystkim dbanie o interes małoletnich dzieci małżonków. Dopóki sąd nie nabierze przekonania, że mimo rozwodu, dobro dzieci na tym nie ucierpi, nie wyda orzeczenia rozwodowego. Bardzo często rozwód jest sposobem na poprawę sytuacji dzieci, gdy skonfliktowani rodzice nie potrafią już funkcjonować w małżeństwie, natomiast po rozwodzie dochodzi do normalizacji stosunków wewnątrz rodziny. Wniosek o rozwód w takiej sytuacji jest sposobem na uniknięcie dalszego pogarszania się relacji rodzinnych i pogłębiania krzywdy dzieci.

Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie? 

W procesie rozwodowym jednym z najważniejszych ustaleń dokonywanych przez sąd jest ustalenie, kto z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Wina może obciążać oboje małżonków albo tylko jednego z nich. Warto wiedzieć, że sąd orzekając o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, nie kieruje się tym, który z małżonków ponosi większą winę. Nawet jeżeli jeden z małżonków w zdecydowanie większym stopniu, niż drugi, przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd orzeknie, że winę ponoszą oboje małżonkowie. Innymi słowy, sąd nie ustala, kto jest bardziej winny, lecz czy danemu małżonkowi można w ogóle przypisać, nawet w najmniejszym stopniu, winę rozkładu pożycia małżeńskiego. W konsekwencji warto na początku procesu, w chwili składania wniosku o rozwód, dobrze się zastanowić, czy nie lepiej byłoby zrezygnować z ustalania winy. Nie tylko bowiem wynik procesu może być zaskakujący dla małżonków, ale również w toku postępowania dowodowego mającego na celu wykazywanie winy małżonków często rodzą się niepotrzebnie negatywne emocje i dochodzi do tzw. rozdrapywania ran. 

Prawo przewiduje zatem możliwość pominięcia orzekania o winie przez sąd, pod warunkiem jednak, że oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Możliwa jest również sytuacja, gdy małżonek początkowo wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, a następnie zmienia zdanie i chce, aby rozwód był bez orzekania o winie. 

Kiedy ustalanie winy ma sens?

Ustalanie winy rozkładu pożycia ma natomiast sens w przypadku, kiedy rzeczywiście wyłącznie jeden z małżonków ponosi winę rozpadu małżeństwa. Rozstrzygnięcie w zakresie winy ma bowiem nie tylko wymiar symboliczny, lecz odnosi także konkretne prawne skutki, chociażby w zakresie obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami. Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa jest zobowiązany do łożenia na utrzymanie drugiego małżonka, nie tylko wówczas gdy znajdzie się on w niedostatku, ale również w sytuacji, gdy rozwód doprowadzi do istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że zobowiązanym do alimentów jest małżonek, który został uznany za winnego rozkładu pożycia. Dodatkowo małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie może domagać się od małżonka niewinnego żadnych alimentów, nawet jeżeli znalazłby się w niedostatku. 

Kancelaria udziela porad prawnych w sprawach rozwodowych, oferuje pomoc przy napisaniu pozwu rozwodowego oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądem.