Status uchodźcy

Nadawanie statusu uchodźcy


Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, inaczej azyl, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej, nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Prześladowanie może polegać w szczególności na:

  1. użyciu przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym przemocy seksualnej;
  2. zastosowaniu środków prawnych, administracyjnych, policyjnych, lub sądowych w sposób dyskryminujący, lub o charakterze dyskryminującym;
  3. wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu, w sposób, który ma charakter nieproporcjonalny lub dyskryminujący;
  4. braku prawa odwołania się do sądu od kary o charakterze nieproporcjonalnym lub dyskryminującym;
  5. wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu z powodu odmowy odbycia służby wojskowej podczas konfliktu, jeżeli odbywanie służby wojskowej stanowiłoby zbrodnię lub działania niezgodne z prawem międzynarodowym;
  6. czynach skierowanych przeciwko osobom ze względu na ich płeć lub małoletniość.