Pobyt tolerowany

Jak uzyskać zgodę na pobyt tolerowany cudzoziemca w Polsce?

 

W toku postępowania o zobowiązanie do powrotu Komendant Straży Granicznej musi rozważyć i zbadać okoliczności mogące świadczyć o tym, że w stosunku do cudzoziemca zachodzą przesłanki do udzielania zgody na pobyt tolerowany. W tym przypadku, w imieniu naszych klientów, kancelaria dostarcza do Straży Granicznej wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania zgody na pobyt tolerowany. 

Aby uzyskać zgodę na pobyt tolerowany, cudzoziemiec musi wykazać, że zobowiązanie go do powrotu:

 1. może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:

  a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub
  b) mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, albo karaniu, lub
  c) mógłby on być zmuszony do pracy, lub
  d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej;

 2. jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu właściwego do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i od cudzoziemca, lub

 3. może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania cudzoziemca.