Pobyt czasowy

Karta pobytu czasowego


Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 maja 2014 roku, o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce może ubiegać się cudzoziemiec, który spełnia wszystkie określone przepisami wymogi ze względu na deklarowany cel pobytu. Należy pamiętać, że deklarowany przez cudzoziemca cel pobytu w Polsce musi uzasadniać jego pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się na okres maksymalnie 3 lat. 

Jak wygląda współpraca z kancelarią?


Kancelaria w imieniu klienta przeprowadza wszystkie niezbędne czynności, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca w Polsce. W pierwszym etapie kancelaria pomaga przygotować wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pomaga zgromadzić wszystkie wymagane prawem dokumenty, w zależności od celu pobytu cudzoziemca w Polsce. Następnie kancelaria umawia termin spotkania u Wojewody, podczas którego składany jest wniosek i cudzoziemiec może otrzymać pieczątkę w paszporcie dokumentującą wszczęcie procedury pobytowej. Prawnicy naszej kancelarii są obecni i reprezentują cudzoziemca podczas każdej czynności w urzędzie, a kancelaria prowadzi w imieniu cudzoziemca wymianę korespondencyjną z urzędem przez całe postępowanie, informując na bieżąco klienta o korespondencji nadesłanej z urzędu.

Karta pobytu czasowego jest wydana cudzoziemcowi po zakończeniu postępowania.

W jakich sytuacjach karta pobytu czasowego może być wydana?


Karta pobytu czasowego może być wydana ze względu na różne okoliczności tj.:

  • praca, w tym także praca wymagająca wysokich kwalifikacji,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • studia na wyższej uczelni, nauka w szkole lub szkolenie zawodowe,
  • badania naukowe,
  • małżeństwo z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym kartę pobytu w Polsce,
  • poszanowanie prawa do życia rodzinnego oraz poszanowanie praw dziecka,
  • inne przyczyny uzasadniające pobyt cudzoziemca w Polsce ponad 3 miesiące.

Karta pobytu a praca


Karta pobytu czasowego uprawnia do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres w niej wskazany. Karta pobytu czasowego nie zawsze uprawnia do podjęcia pracy przez cudzoziemca w Polsce. Jeżeli karta pobytu czasowego została wydana z uwagi na małżeństwo z obywatelem polskim lub z uwagi na pracę, wtedy cudzoziemiec może podjąć pracę bez dodatkowego ubiegania się o zezwolenie na pracę. 

Karta pobytu czasowego — dokumenty


Karta pobytu czasowego może okazać się niezbędnym dokumentem przy zakładaniu konta bankowego, jak również przy różnych czynnościach urzędowych np. zameldowanie.

Również pracodawcy mogą zwrócić się do kancelarii z prośbą o pomoc w uzyskaniu dla ich pracowników zezwolenia na pracę, a także dokumentu, jakim jest karta pobytu czasowego.