Ochrona uzupełniająca

Ochrona uzupełniająca cudzoziemca


Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do uzyskania statusu uchodźcy, może zostać udzielona ochrona uzupełniająca.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec może uzyskać ochronę uzupełniającą i tym samym pozostać legalnie w Polsce, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

  1. orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji;
  2. tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie;
  3. poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego, lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego.