Kredyty frankowe

Co dalej z kredytami frankowymi?

Kredyty hipoteczne waloryzowane kursem waluty obcej np. franka szwajcarskiego (CHF) lub EURO, były często oferowane konsumentom przez banki w pierwszej dekadzie XXI wieku, a w szczególności w latach 2004 – 2008 r. Banki oferując takie kredyty posługiwały się przygotowanymi przez siebie wzorcami umownymi, których negocjowanie przez kredytobiorców w praktyce było niemożliwe. W chwili obecnej orzecznictwo sądowe kwestionuje ważność tego typu umów, wskazując, że zawierają one tzw. niedozwolone postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Sądy zarzucają też bankom, że oferując konsumentom tego typu umowy nie dopełniły w sposób należyty obowiązku poinformowania o rzeczywistym ryzyku kursowym.

Kredytobiorcy mają zatem szansę uchronić się od ryzyka kursowego na przyszłość i uwolnić się od zaciągniętych kredytów poprzez unieważnienie umowy kredytowej w całości albo znacznie poprawić swoją sytuację finansową poprzez unieważnienie niekorzystnych postanowień umowy kredytowej, dzięki czemu uzyskują zwrot nadpłaconych rat i zmniejszenie przyszłych rat oraz kwoty zadłużenia.

Umowy z bankami zawierające kredyty frankowe, kancelaria na wstępie analizuje pod kątem czy konkretne zapisy umowne można uznać za niedozwolone. Następnie kancelaria ocenia czy w konkretnym przypadku możliwe jest unieważnienie kredytu we frankach, czy też umowa pozostaje w mocy ale bez niekorzystnych dla kredytobiorcy postanowień. 


W praktyce dla osób, które posiadają kredyt we frankach niezbędny jest pozew aby dochodzić swoich praw w sporze z bankiem.

Czy warto pozwać bank?

Osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich są cały czas zagrożone wzrostem kursu tej waluty. Nikt nie jest w stanie przewidzieć o ile jeszcze może wzrosnąć kurs franka szwajcarskiego. Banki nie przedstawiają osobom posiadającym kredyt we frankach sensownych propozycji ugodowych, zatem pozew jest jedynym sposobem uchronienia się przed ryzykiem kursowym i poprawienia swojej sytuacji majątkowej.

Obecnie sądy powszechne wypracowały już dosyć bogate orzecznictwo dotyczące unieważnienia kredytu we frankach. Kredytobiorcy mogą zatem powoływać się na wypracowane już orzecznictwo w sporze sądowym z bankiem.

Również opłaty sądowe, po niedawnej zmianie przepisów, zostały istotnie zmniejszone w sprawach dotyczących umów kredytowych. Aktualnie wysokość opłaty od pozwu w sprawie kredytu frankowego nie jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu, lecz jest stała i wynosi 1.000 zł. Natomiast kredytobiorca, w przypadku unieważnienia umowy kredytu we frankach może uzyskać korzyść liczoną w setkach tysięcy złotych.

Dlaczego umowa kredytu frankowego może być nieważna?

Kolejne korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia sądów powodują, że osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy zyskują coraz to nowe możliwości wyjścia z trudnego położenia, w którym się znalazły po wzroście kursu waluty szwajcarskiej. Podstawą roszczeń, z których skorzystać mogą niezadowoleni kredytobiorcy, są klauzule zawarte w ich umowach, które zostały przez sądy uznane za niedopuszczalne. 

Najczęściej dotyczy to klauzul indeksacyjnych, które regulują sposób przeliczenia na złotówki wysokości zadłużenia, a także miesięcznej raty kredytu w oparciu o kurs waluty obcej. Kwestionowane są zwłaszcza te zapisy umów kredytów frankowych, w których banki przyznały sobie możliwość dowolnego kształtowania ceny franka szwajcarskiego przy przeliczaniu wysokości raty kredytu na złotówki. Co ważne, nawet podpisanie aneksu przedstawionego przez bank umożliwiającego kredytobiorcy spłatę kredytu i rat frankami szwajcarskimi zakupionymi na rynku np. w kantorze, nie powoduje że sąd nie będzie mógł stwierdzić nieważności umowy kredytu.

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z kredytami walutowymi. Kancelaria została założona w 2008 r. i cieszy się uznaną pozycją na rynku usług prawniczych, ma już na swoim koncie wygrane sprawy w których sądy stwierdzały nieważność umowy kredytu frankowego. Udzielamy porad prawnych połączonych z analizą umowy kredytowej, jak również reprezentujemy kredytobiorców w sądzie. W pierwszej kolejności dokonujemy analizy umowy kredytu frankowego lub w innej walucie obcej, a następnie kancelaria przedstawia kredytobiorcy ewentualne roszczenia, których może on dochodzić wobec banku. Reprezentacja obejmuje przeprowadzenie całego postępowania w imieniu klienta, począwszy od próby przedsądowego zawarcia ugody z bankiem uwzględniającej przysługujące kredytobiorcy roszczenia, sporządzenie pozwu do sądu w przypadku braku ugody, a następnie występowanie w imieniu klienta na posiedzeniach sądowych, aż do prawomocnego wyroku. Pomagamy również zgromadzić dokumentację niezbędną do wystąpienia z pozwem do sądu.

Reprezentacja klienta w sporze z bankiem odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych, która ustala zasady wynagrodzenia adwokata.

Ile czasu zajmuje uzyskanie prawomocnego wyroku sądu?

Sądy pierwszej instancji na rozpoznanie sprawy potrzebują od dwóch do czterech posiedzeń w zależności od liczby świadków i innych dowodów zgłoszonych przez strony procesu. Oznacza to, że czas oczekiwania na wyrok od momentu złożenia pozwu wynosi, w przypadku sądów warszawskich, co najmniej 12-16 miesięcy. W przypadku złożenia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji sprawa trafia do sądu drugiej instancji, gdzie rozpoznawana jest przeważnie na jednym posiedzeniu, przy czym czas oczekiwania wynosi około 10 – 12 miesięcy.

Co oznacza unieważnienie kredytu frankowego?

Przewalutowanie kredytu polega na takim zmodyfikowaniu przez sąd stosunku łączącego kredytobiorcę z bankiem, że finalnie kredyt traktowany jest jak zawarty w złotówkach. Po dokonaniu przeliczeń można ustalić czy zobowiązanie kredytobiorcy zostało już spłacone w całości czy jeszcze nie. Jeżeli spłacone zostało całe zadłużenie i występuje nadpłata to kredytobiorca może domagać się jej zwrotu od banku. Najczęściej jednak przewalutowanie kredytu frankowego będzie oznaczało zmniejszenie kwoty zadłużenia oraz miesięcznych rat. Przewalutowanie kredytu może dla wielu osób okazać się korzystniejszym rozwiązaniem od unieważnienia kredytu we frankach, ponieważ w tym przypadku umowa kredytowa dalej obowiązuje tyle tylko, że na korzystniejszych warunkach i zlikwidowane zostaje ryzyko kursowe. 

Aby przewalutować kredyt we frankach, pozew złożony do sądu musi zawierać odmienne żądania, niż w przypadku pozwu o unieważnienie umowy. W razie unieważnienia umowy, po stronie kredytobiorcy może powstać obowiązek szybkiej spłaty różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą przez bank tytułem unieważnionej umowy, a sumą wpłat dokonanych przez kredytobiorcę na rzecz banku. Niekiedy może to się wiązać z koniecznością natychmiastowego zwrotu dużej sumy na rzecz banku i może to nie leżeć w interesie kredytobiorcy. Dopiero, więc po przeprowadzeniu dokładnych wyliczeń w przypadku konkretnych kredytów frankowych, kancelaria pomoże klientowi w wyborze rozwiązania najlepiej pasującego do jego sytuacji.