Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

W imieniu naszych klientów kancelaria przeprowadza wszystkie czynności niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Kontaktujemy się z właściwym urzędem wojewódzkim, umawiamy termin złożenia wniosku, informujemy cudzoziemca o wszystkich wymaganych dokumentach i pomagamy w ich skompletowaniu. Dzięki naszemu doświadczeniu procedura uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE jest przeprowadzana szybko i skutecznie.

Status rezydenta — co to jest?

Rezydent długoterminowy UE jest instytucją bardzo zbliżoną do zezwolenia na pobyt stały. Jednak przesłanki do uzyskania statusu rezydenta są inne niż w przypadku pobytu stałego. Ponadto karta rezydenta podlega wymianie co 5 lat, podczas gdy w przypadku karty stałego pobytu okres ważności wynosi lat 10. Poza tym uprawnienia cudzoziemca posiadającego status rezydenta długoterminowego są niemal identyczne jak w przypadku pobytu stałego. W szczególności cudzoziemiec rezydent długoterminowy ma prawo podejmować pracę w Polsce bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę, może prowadzić działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia, czyli jako jednoosobowa działalność gospodarcza, a także ma możliwość po 3 latach ubiegać się o obywatelstwo polskie.

W jakich sytuacjach przyznawany jest status rezydenta?

Rezydent długoterminowy przyznawany jest cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat i spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, przez okres co najmniej 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku;
  2. posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. posiada znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 lub świadectwo ukończenia szkoły w Polsce.

“Wymóg nieprzerwanego 5 letniego pobytu cudzoziemca w Polsce musi być spełniony w dniu złożenia wniosku. Cudzoziemiec nie może zatem oczekiwać, że wymagany okres osiągnie w toku postępowania, po złożeniu wniosku. Inaczej jest w przypadku sposobu liczenia nieprzerwanego okresu pobytu cudzoziemca w Polsce w sprawach o uznanie za obywatela polskiego, gdzie ustawowo wymagany okres musi być spełniony w dniu wydania decyzji przez organ” – adw. Michał Sankowski.