Zezwolenia na pracę

Legalizacja pracy


Cudzoziemiec, który legalnie przebywa w Polsce, nie zawsze ma prawo do podjęcia zatrudnienia. W stosunku do większości cudzoziemców przebywających w Polsce prawo wymaga oprócz legalizacji pobytu również legalizacji pracy. W przypadku niektórych cudzoziemców prawo przewiduje prostszą formę legalizacji pracy poprzez rejestrację w urzędzie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Jednak taka forma legalizacji pracy możliwa jest wyłącznie w stosunku do cudzoziemców, którzy są obywatelami Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii lub Rosji, a ponadto uprawnia do pracy w Polsce przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jeżeli natomiast pracodawca zamierza zatrudnić cudzoziemca na dłuższy okres niż 6 miesięcy lub cudzoziemiec ten nie jest obywatelem jednego z wyżej wymienionych państw, konieczne staje się uzyskanie zezwolenia na pracę.  

Jak pomagamy uzyskać zezwolenia na pracę?


Nasza kancelaria pomaga pracodawcom w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Legalizacja pracy cudzoziemca jest bowiem procedurą skomplikowaną i wymaga przedstawienia wielu dokumentów m.in. potwierdzających posiadanie przez cudzoziemca kwalifikacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku. Do tego dochodzi często wymóg uprzedniego przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy, czyli zgody urzędu pracy na zatrudnienie cudzoziemca na konkretnym stanowisku po uprzednim sprawdzeniu przez ten urząd czy nie ma osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem zatrudniania na oferowanym stanowisku. Z tych względów wielu pracodawców zwraca się do naszej kancelarii o pomoc prawną przy uzyskaniu zezwolenia na pracę dla obcokrajowców, których planują zatrudnić.

Zezwolenie na pracę wydaje wojewoda na okres do 3 lat. Kancelaria udziela pomocy prawnej i reprezentuje pracodawców w tej procedurze od początku, aż do uzyskania decyzji o zezwoleniu na pracę. Reprezentacja obejmuje również uzyskanie uprzedniej zgody z urzędu pracy (tzw. testu rynku pracy), a także innych dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na pracę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu kancelaria przeprowadza całą procedurę szybko i sprawnie.