Obywatelstwo polskie

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – zakres prac kancelarii


Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania obywatelstwa polskiego, w szczególności:

 • przygotowujemy wnioski o nadanie obywatelstwa oraz pomagamy w zebraniu dokumentów niezbędnych do uzyskania obywatelstwa polskiego;
 • reprezentujemy klienta przez całe postępowanie, od momentu złożenia wniosku do uzyskania obywatelstwa polskiego;
 • adwokat może również złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu, reprezentując rodzica;
 • udzielamy porad prawnych w sprawach o obywatelstwo polskie.

 

Jak nabyć polskie obywatelstwo?


Obywatelstwo polskie – tryb jego uzyskania jest uregulowany w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Ustawa zakłada, że obywatelstwo polskie cudzoziemiec można nabyć na dwa sposoby:

 1. Pierwszy sposób zakłada, że obywatelstwo polskie uzyskuje się poprzez nadane obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to tzw. tryb prezydencki. Polskie obywatelstwo zostaje nadane mocą postanowienia Prezydenta, który ma pełną swobodę przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie i nie jest ograniczony żadnymi przesłankami ustawowymi.
 2. Drugi sposób zakłada, że obywatelstwo polskie zostanie stwierdzone przez wojewodę właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.

Kiedy cudzoziemiec może nabyć obywatelstwo polskie?


W tym wypadku o obywatelstwo polskie mogą starać się cudzoziemcy, którzy spełniają co najmniej jeden z warunków określonych w ustawie.

Art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim przewiduje siedem przypadków, kiedy cudzoziemiec może nabyć polskie obywatelstwo.

 1. Obywatelstwo polskie może nabyć osoba, która przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub na podstawie prawa stałego pobytu, a ponadto posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 2. Obywatelstwo polskie może nabyć osoba, która przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a ponadto od co najmniej 3 lat pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa.
 3. Obywatelstwo polskie przysługuje osobie, która przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskała w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Obywatelstwo polskie przysługuje małoletniemu dziecku, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraża zgodę na to uznanie.
 5. Obywatelstwo polskie przysługuje małoletniemu dziecku, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie.
 6. Obywatelstwo polskie przysługuje również osobie, która przebywa nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat i posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu, a ponadto ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 7. Obywatelstwo polskie przysługuje osobie, która przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jeden rok na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskała w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Dodatkowym warunkiem jest zdanie egzaminu z języka polskiego (poziom B1), chyba że cudzoziemiec jest osobą małoletnią podlegającą jeszcze władzy rodzicielskiej, bądź też cudzoziemiec jest absolwentem szkoły w Polsce lub szkoły zagranicznej z wykładowym językiem polskim.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 927).

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego


Kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach o potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla osób, które w przeszłości opuściły Polskę, a także dla krewnych tych osób. Adwokaci naszej kancelarii reprezentują osoby zainteresowane w postępowaniu o potwierdzenie obywatelstwa przed urzędami wojewódzkimi, a także pomagają uzyskać niezbędne dokumenty na potrzeby tego postępowania.