Kredyty frankowe

Masz kredyt we frankach? Umów się na bezpłatne spotkanie z adwoktem i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Nasza kancelaria od kilku lat z powodzeniem zajmuje się sprawami kredytów frankowych. Oferujemy naszym klientom przewalutowanie kredytu lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie z adwokatem w kancelarii lub online. 

Poznaj odpowiedzi na 8 pytań, które najczęściej zadają nam nasi klienci.

  1. Co można zrobić z kredytem frankowym?
  2. Czy warto pozwać bank?
  3. Dlaczego umowa kredytu frankowego może być nieważna?
  4. Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?
  5. Ile czasu zajmuje uzyskanie prawomocnego wyroku sądu?
  6. Co oznacza unieważnienie kredytu frankowego?
  7. Co oznacza przewalutowanie kredytu frankowego?
  8. Ile to kosztuje?

1. Co można zrobić z kredytem frankowym?

Kredyty hipoteczne waloryzowane kursem waluty obcej np. franka szwajcarskiego (CHF) lub EURO, były często oferowane konsumentom przez banki w pierwszej dekadzie XXI wieku, a w szczególności w latach 2004 – 2008 r. Banki oferując takie kredyty, posługiwały się przygotowanymi przez siebie wzorcami umownymi, których negocjowanie przez kredytobiorców w praktyce było niemożliwe. W chwili obecnej orzecznictwo sądowe kwestionuje ważność tego typu umów, wskazując, że zawierają one tzw. niedozwolone postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Sądy zarzucają też bankom, że oferując konsumentom tego typu umowy, nie dopełniły w sposób należyty obowiązku poinformowania o rzeczywistym ryzyku kursowym.

 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. kredytobiorcy mają prawo zdecydować czy chcą aby sąd stwierdził nieważność umowy kredytu frankowego czy chcą aby sąd dokonał przewalutowania tej umowy kredytowej. :

  • Stwierdzenie, że umowa kredytu frankowego jest nieważna skutkuje wygaśnięciem zobowiązania do spłaty kwoty kredytu wyrażonej w CHF . To uwolnienie się od zaciągniętego kredytu. W tym przypadku kredytobiorca jest jedynie zobowiązany do zwrotu na rzecz banku różnicy pomiędzy kwotą otrzymanego kredytu, a sumą wpłaconych na rzecz banku rat.
  • Przewalutowanie kredytu powoduje że dzięki usunięciu z umowy kredytowej niedozwolonych postanowień w zakresie przeliczania sumy i rat kredytu na franka szwajcarskiego kredytobiorca uwalnia się od ryzyka kursowego w przyszłości.  Dodatkowo w tym przypadku sąd dokonuje ponownego przeliczenia wszystkich rat, tak jakby kredyt był od początku kredytem złotówkowym, ale oprocentowany Liborem. Dzięki takiemu rozwiązaniu można odzyskać nawet do 1/3 sumy wszystkich spłaconych rat, poprawić swoją sytuację finansową, zmniejszyć przyszłe raty oraz kwotę zadłużenia.
 

Na wstępie kancelaria analizuje umowy zawarte z bankami i sprawdza, czy zawarte w niej konkretne zapisy umowne można uznać za niedozwolone. Następnie kancelaria ustala z klientem czy korzystniejszym rozwiązaniem dla niego jest unieważnienie kredytu we frankach, czy też umowa kredytowa ma pozostać w mocy, ale bez niekorzystnych dla kredytobiorcy postanowień dotyczących przeliczania rat i sumy zadłużenia po kursie franka szwajcarskiego. W praktyce, dla osób, które posiadają kredyt we frankach, niezbędne jest przygotowanie pozwu, który pozwoli dochodzić swoich praw w sporze z bankiem.

2. Czy warto pozwać bank? 

Osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich są cały czas zagrożone wzrostem kursu tej waluty. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, o ile jeszcze może wzrosnąć kurs franka szwajcarskiego. Banki nie przedstawiają osobom posiadającym kredyt we frankach sensownych propozycji ugodowych, zatem pozew jest jedynym sposobem na uchronienie się przed ryzykiem kursowym i na poprawienie swojej sytuacji majątkowej.

Obecnie sądy powszechne wypracowały już dosyć bogate orzecznictwo dotyczące unieważnienia kredytu we frankach. Kredytobiorcy mogą zatem powoływać się na wypracowane już orzecznictwo w sporze sądowym z bankiem. Również opłaty sądowe, po niedawnej zmianie przepisów, zostały istotnie zmniejszone w sprawach dotyczących umów kredytowych. Aktualnie wysokość opłaty od pozwu w sprawie kredytu frankowego nie jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu, lecz jest stała i wynosi 1.000 zł. Natomiast kredytobiorca, w przypadku unieważnienia umowy kredytu we frankach może uzyskać korzyść liczoną w setkach tysięcy złotych.

3. Dlaczego umowa kredytu frankowego może być nieważna?

Kolejne korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia sądów powodują, że osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy, zyskują nowe możliwości wyjścia z trudnego położenia, w którym znalazły się po wzroście kursu waluty szwajcarskiej. Podstawą roszczeń, z których skorzystać mogą niezadowoleni kredytobiorcy, są zawarte w ich umowach klauzule  uznane przez sądy za niedopuszczalne. Najczęściej dotyczy to klauzul indeksacyjnych, które regulują sposób przeliczenia na złotówki wysokości zadłużenia, a także miesięcznej raty kredytu na podstawie kursu waluty obcej. Kwestionowane są zwłaszcza te zapisy umów kredytów frankowych, w których banki przyznały sobie możliwość dowolnego kształtowania ceny franka szwajcarskiego przy przeliczaniu wysokości raty kredytu na złotówki. Co ważne, nawet podpisanie aneksu przedstawionego przez bank, który umożliwia kredytobiorcy spłatę kredytu i rat frankami szwajcarskimi zakupionymi na rynku np. w kantorze, nie powoduje, że sąd nie będzie mógł stwierdzić nieważności umowy kredytu.

4. Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z kredytami walutowymi. Kancelaria została założona w 2008 r. i cieszy się uznaną pozycją na rynku usług prawniczych. Ma na swoim koncie wygrane sprawy, w których sądy stwierdzały nieważność umowy kredytu frankowego. Udzielamy porad prawnych połączonych z analizą umowy kredytowej, jak również reprezentujemy kredytobiorców w sądzie. W pierwszej kolejności dokonujemy analizy umowy kredytu frankowego lub w innej walucie obcej, a następnie kancelaria przedstawia kredytobiorcy ewentualne roszczenia, których może on dochodzić wobec banku. Reprezentacja obejmuje przeprowadzenie całego postępowania w imieniu klienta, począwszy od próby przedsądowego zawarcia ugody z bankiem uwzględniającej przysługujące kredytobiorcy roszczenia, sporządzenie pozwu do sądu w przypadku braku ugody, a następnie występowanie w imieniu klienta na posiedzeniach sądowych, aż do prawomocnego wyroku. Pomagamy również zgromadzić dokumentację niezbędną do wystąpienia z pozwem do sądu. Reprezentacja klienta w sporze z bankiem odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych, która ustala zasady wynagrodzenia adwokata.

5. Ile czasu zajmuje uzyskanie prawomocnego wyroku sądu?

Sądy pierwszej instancji na rozpoznanie sprawy potrzebują od dwóch do czterech posiedzeń w zależności od liczby świadków i innych dowodów zgłoszonych przez strony procesu. Oznacza to, że czas oczekiwania na wyrok od momentu złożenia pozwu wynosi, w przypadku sądów warszawskich, co najmniej 12-16 miesięcy. W przypadku złożenia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji sprawa trafia do sądu drugiej instancji, gdzie rozpoznawana jest przeważnie na jednym posiedzeniu, przy czym czas oczekiwania wynosi około 10-12 miesięcy.

6. Co oznacza unieważnienie kredytu frankowego?

Najbardziej doniosłe w skutkach, a często również najkorzystniejsze, dla kredytobiorcy jest unieważnienie kredytu we frankach. Choć nie jest to do końca precyzyjne sformułowanie, ponieważ najczęściej chodzi o stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej, rzadziej unieważnienie — efekt jest praktycznie ten sam. Następuje to w sytuacji, gdy sąd uzna, że bez niezgodnych z prawem postanowień umowa kredytowa nie może w ogóle być wykonywana. W takim przypadku umowa kredytowa przestaje obowiązywać tak, jak gdyby strony nigdy jej nie zawarły. Między stronami następuje rozliczenie z potrąceniem tego, co wzajemnie sobie świadczyły. Przykładowo, jeżeli kredytobiorca otrzymał od banku w 2007 r. tytułem umowy kredytu frankowego na zakup mieszkania kwotę 450.000 zł i od tego czasu przez dwanaście lat spłacił na rzecz banku tytułem miesięcznych rat łącznie kwotę 420.000 zł, to w przypadku uznania tej umowy przez sąd za nieważną lub stwierdzenia jej nieważności, kredytobiorca zwolni się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec banku, jeżeli dopłaci brakujące 30.000 zł, mimo że stan jego zadłużenia wynikający z umowy i harmonogramu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych może wynosić jeszcze ponad 400.000 zł. Jednak to zadłużenie przestaje istnieć w związku z unieważnieniem umowy kredytu we frankach lub stwierdzeniem jej nieważności. W konsekwencji kredytobiorca zwolni się z zobowiązania wobec banku, jeżeli zwróci dokładnie taką samą kwotę, jaką otrzymał w formie „kredytu frankowego”.

W przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego nieruchomość staje się również wolna od obciążenia hipoteką zabezpieczającą roszczenia banku z tej umowy. W tym celu kredytobiorca musi wystąpić o wykreślenie tej hipoteki z księgi wieczystej. W związku z powyższym, w przypadku kredytów hipotecznych, unieważnienie umowy powoduje, iż kredytobiorca ma prawo żądać wykreślenia z księgi wieczystej nieruchomości hipoteki zabezpieczającej roszczenia banku.

7. Co oznacza przewalutowanie kredytu frankowego?

Przewalutowanie kredytu polega na takim zmodyfikowaniu przez sąd stosunku łączącego kredytobiorcę z bankiem, że finalnie kredyt traktowany jest jak zawarty w złotówkach. Po dokonaniu przeliczeń można ustalić, czy zobowiązanie kredytobiorcy zostało już spłacone w całości, czy jeszcze nie. Jeżeli spłacone zostało całe zadłużenie i występuje nadpłata, to kredytobiorca może domagać się jej zwrotu od banku. Najczęściej jednak przewalutowanie kredytu frankowego będzie oznaczało zmniejszenie kwoty zadłużenia oraz miesięcznych rat. Przewalutowanie kredytu może dla wielu osób okazać się korzystniejszym rozwiązaniem od unieważnienia kredytu we frankach, ponieważ w tym przypadku umowa kredytowa dalej obowiązuje tyle tylko, że na korzystniejszych warunkach i zlikwidowane zostaje ryzyko kursowe. Aby przewalutować kredyt we frankach, pozew złożony do sądu musi zawierać odmienne żądania, niż w przypadku pozwu o unieważnienie umowy. W razie unieważnienia umowy, po stronie kredytobiorcy może powstać obowiązek szybkiej spłaty różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą przez bank tytułem unieważnionej umowy a sumą wpłat dokonanych przez kredytobiorcę na rzecz banku. Niekiedy może to się wiązać z koniecznością natychmiastowego zwrotu dużej sumy na rzecz banku i może to nie leżeć w interesie kredytobiorcy. Dopiero, więc po przeprowadzeniu dokładnych wyliczeń w przypadku konkretnych kredytów frankowych, kancelaria pomoże klientowi w wyborze rozwiązania najlepiej pasującego do jego sytuacji.

8. Ile to kosztuje?

Kancelaria zawiera umowę z klientem w której określony jest koszty prowadzenia sprawy. Kredytobiorca który zdecyduje się na skierowanie sprawy przeciwko bankowi do sądu z pomocą naszej kancelarii powinien liczyć się z następującymi kosztami:

1) opłata sądowa od pozwu: 1000 zł brutto

2) koszty zastępstwa procesowego (wynagrodzenie kancelarii) – od 5.400 zł netto

3) opłata skarbowa od pełnomocnictwa: 17 zł brutto

4) dodatkowe koszty procesu np. koszty opinii biegłego z zakresu bankowości, koszty tłumaczeń.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia Kancelarii na raty. W przypadku wygrania sprawy poniesione przez kredytobiorcę koszty zastępstwa procesowego są zwracane przez bank.