Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:

 • Administratorem danych osobowych Klientów jest adwokat Michał Sankowski, prowadzący działalność gospodarczą pod własną firmą z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Krasińskiego 2/4/6 lok. 53, NIP: 7393235234, REGON: 141630973.
 • Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : biuro@kancelaria-adwokacka-warszawa.pl, pod numerem telefonu 22 299 01 48. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Kategoria przetwarzanych danych osobowych to w szczególności: imiona, nazwisko, nazwa, adres, PESEL, NIP, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia.
 • Dane podane przez Klienta w związku z zawartą umową o świadczenie usług prawnych będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy (m. in. ustalenie stanu faktycznego, sformułowanie porady prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja w postępowaniu sądowym i/lub administracyjnym itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Ponadto dane Klienta będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • Ewentualnie dane Klienta mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z nim umową lub obrony przed takimi roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Adwokaci korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony praw i roszczeń Klienta.
 • Dane Klienta będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). W przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego dane Klienta będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.
 • Dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, dostawca oprogramowania itd.). Dane mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego.
 • Dane Klienta nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność  do wykonania zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego.
 • Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie Klient może przesłać innemu Administratorowi danych. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Klienta nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
 • Podanie danych osobowych przez Klienta w związku z zawieraną umową o świadczenie usług prawnych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.